FS-2015    
سیستم جریان پیوسته
جهت اندازه گیری نمونه های محلول در حال جریان مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم جریان پیوسته در اسپکتروفتومتری برای نمونه های مایع به صورت جریان پیوسته و با استفاده از پمپ و فلوسل انجام می شود. این سیستم برای تعیین و اندازه گیری نمونه های مایع و محلول به روش اسپکتروفتومتری قابل استفاده است. با استفاده از سیستم جریان پیوسته می توان مقدار زیادی نمونه را یکی پس از دیگری و در حال عبور از  فلوسل اندازه گیری کرد.
برای اندازه گیری و آنالیز جریان پیوسته، فلوسل هایی با طول مسیر نوری  mm 1/0، 1، 2 و ... درحجم های مختلف موجود می باشد.
آنالیز و تعیین پارامترهای شمیایی در نمونه های مختلف از جمله نمونه های محیط زیستی از کاربرد های سیستم جریان پیوسته و پمپ می باشد. همچنین با این روش می توان آنالیز آب های نوشیدنی و آب های
سطحی را بر اساس استاندارد های ASTM, ISO, EPA  انجام داد.تعداد بازدید : 4413