ST-Ho    
استاندارد هولمیوم
جهت کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده می شود.


برای اینکه بتوان برخی از ویژگی های دستگاه های اسپکتروفتومتر را، مطابق استاندارد های Ph. Eur, USI TGA  و  ASTM اندازه گیری کرد؛ نیاز به برخی از مواد و محلول های استاندارد می باشد. بدست آوردن پارامترهای دستگاه و مقایسه ی آن با اطلاعات سازنده دستگاه این امکان را فراهم می¬کند تا از دقت و صحت کارکرد دستگاه مطلع شد و در صورت لزوم دستگاه را به کمک استاندارد ها کالیبره کرد.تعداد بازدید : 5346