TC-2015    
کنترل کننده دمای سل اسپکترفتومتر
دستگاه کنترل کننده حرارتی جهت تنظیم دمای مورد نیاز سل از 5 تا85 سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه کنترل کننده حرارتی جهت تنظیم دمای مورد نیاز سل از 5 تا 85 سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه مورد استفاده برای موادی است که در دماهای خاصی بایست طیف آنها گرفته شود. از جمله ترکیبات بیولوژیکی مانند:RNA-DNA ، پروتئین ، اسیدهای نوکلئیک ، آمینواسیدها و...
این دستگاه که به همراه دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده می شود می تواند جهت تنظیم دمای نمونه موردنظر به هنگام طیف گیری استفاده گردد.
تعداد بازدید : 4197