Mc-2015    
محل سل چندتایی اسپکتروفتومتر
محل سل 8 کاناله جهت اندازه گیری پشت سرهم نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد.


سل چند کاناله حاوی 8 موقعیت سل نمونه  شیشه ای (کووت) می باشد که می تواند بطور همزمان در محل سل ها قرار گیرد و  نیز به ترتیب توسط اسپکتروفتومتر مورد آنالیز قرار گیرد.
در مواقعی که با سینتیک واکنش و یا اندازه گیری سرعت واکنش سروکار داریم می توان از مولتی سل استفاده کرد و یا در صنعت داروسازی، مولتی سل باعث انجام آنالیز سریع و آسان به خصوص در تست های انحلال پذیری می شود. همچنین در آزمایش های تحقیق و توسعه، به کمک مولتی سل می توان اجزای فعال را مورد آزمایش قرار داد و یا خلوص و کیفیت را مورد بررسی قرار داد.تعداد بازدید : 3960