1.   مرتب سازی:

شرکت طیف سنج

UV-Vis Array Spectrometer

    Spectronix Ar 2015   
طیف سنج آرایه ای فرابنفش- مرئی
طیف‌سنج با آشکارساز آرایه‌ای  قابلیت طیف‌گیری در ناحیه فرابنفش- مرئی را بطور همزمان دارد.

شرکت طیف سنج

Vis Array spectrometer

        Spectronix Ar 2015v    
طیف سنج آرایه ای مرئی
طیف‌سنج با آشکارساز آرایه‌ای مرئی قابلیت طیف‌گیری در ناحیه مرئی را بطور همزمان دارد.

شرکت طیف سنج

Plasma Monitoring

 Spectronix Ar 2015p    
پلاسما مانیتورینگ
طیف‌سنج با آشکارساز آرایه‌ای  قابلیت طیف‌گیری بطور پیوسته و در زمان کم را دارد.

شرکت طیف سنج

Color Spectrometer

Spectronix Ar 2015cm    
رنگ سنج
طیف‌سنج با آشکارساز آرایه‌ای قابلیت ثبت طیف‌ و تشخیص رنگ منابع تابش را دارد.