1.   مرتب سازی:

شرکت طیف سنج

UV-Vis Array Spectrophotometer

Photonix Ar 2017    
اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش- مرئی
دستگاه طیف نوری در محدوده 800-200 نانومتر را در کمتر از ثانیه و بطور هم‌زمان ثبت می‌نماید.

شرکت طیف سنج

UV- Vis Array Spectrophotometer

Photonix Ar 2015    
اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش- مرئی
دستگاه طیف نوری در محدوده  800-200 نانومتر را در کمتر از ثانیه و بطور هم‌زمان ثبت می‌نماید.


شرکت طیف سنج

UV-Vis Array Spectrophotometer

       Photonix Ar5   
اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش- مرئی
دستگاه طیف نوری در محدوده 800-200 نانومتر را در کمتر از ثانیه و بطور هم‌زمان ثبت می‌نماید.

شرکت طیف سنج

Vis Array Spectrophotometer

        Photonix Ar 2015v    
اسپکتروفتومتر آرایه ای مرئی
دستگاه طیف نوری در محدوده 800-380 نانو متر را در کمتر از ثانیه و بطور هم‌زمان ثبت می‌نماید.

شرکت طیف سنج

Vis Array Spectrophotometer

  Photonix Ar 2017v   
اسپکتروفتومتر آرایه ای مرئی
دستگاه طیف نوری در محدوده 800-380 نانومتر را در کمتر از ثانیه و بطور هم‌زمان ثبت می‌نماید.

شرکت طیف سنج

Vis Array Spectrophotometer

  Photonix Ar5v   
اسپکتروفتومتر آرایه ای مرئی
دستگاه طیف نوری در محدوده 800-380 نانو متر را در کمتر از ثانیه و بطور هم‌زمان ثبت می‌نماید.

شرکت طیف سنج

Color Measurement Spectrophotometer

Photonix Ar 2015cmv    
اسپکتروفتومتر رنگ سنجی
دستگاه جهت ثبت طیف نوری و رنگ نمونه های مایع بر اساس مقیاس های رنگ سنجی استفاده می شود.


شرکت طیف سنج

Bio Spectrophotometer

Photonix Ar 2015b    
بیو اسپکتروفتومتر
دستگاه طیف نوری در محدوده 800-200 نانومتر را در کمتر از ثانیه و بطور همزمان برای مواد بیو ثبت می‌نماید.

شرکت طیف سنج

Nanodrop Spectrophotometer

Nano Ar 2015    
   
نانودراپ اسپکتروفتومتر
دستگاه جهت طیف گیری از نمونه هایی با حجم بسیار کم در زمان کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد.