1.   مرتب سازی:

شرکت طیف سنج

Multicell System

Mc-2015    
محل سل چندتایی اسپکتروفتومتر
محل سل 8 کاناله جهت اندازه گیری پشت سرهم نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد.


شرکت طیف سنج

Temperature Controller

TC-2015    
کنترل کننده دمای سل اسپکترفتومتر
دستگاه کنترل کننده حرارتی جهت تنظیم دمای مورد نیاز سل از 5 تا85 سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت طیف سنج

Holmium Standard

ST-Ho    
استاندارد هولمیوم
جهت کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده می شود.


شرکت طیف سنج

Flow System

  FS-2015    
سیستم جریان پیوسته
جهت اندازه گیری نمونه های محلول در حال جریان مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت طیف سنج

Samarium Standard

 ST-Sm    
استاندارد ساماریم   
جهت کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده می شود.