1.   مرتب سازی:

شرکت طیف سنج

Spectrocolorimeter

Spectronix Ar 2015cmrv    
طیف سنج رنگ سنجی
طیف سنج با آشکارساز آرایه‌ای همراه با فناوری فیبر نوری جهت تعیین رنگ سطح در ناحیه UV-Vis بکار می رود.

شرکت طیف سنج

Nano Spectrometer

NanoSpec     
نانو اسپکترومتر
طیف سنج در سایز فوق العاده کوچک، قابل حمل و انتقال اطلاعات بصورت بی سیم می باشد.

شرکت طیف سنج

Nano Spectrophotometer

  NanoSpec Pro    
نانو اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر در سایز فوق العاده کوچک، قابل حمل و انتقال اطلاعات بصورت بی سیم می باشد.

شرکت طیف سنج

Nano Reflectance Spectrophotometer and Color matching

NanoSpec R    
نانو اسپکتروفتومتر بازتابی و رنگ سنجی
اسپکتروفتومتر بازتابی و رنگ سنج در سایز فوق العاده کوچک و قابل حمل بوده و انتقال اطلاعات بی سیم می باشد.