1.   مرتب سازی:

شرکت طیف سنج

Fluorescence Spectrometer

FL-Ar-2015    
طیف سنج فلورسانس
دستگاه جهت اندازه گیری طیف فلورسانس با استفاده از آشکار ساز آرایه ای و فناوری فیبر نوری بکار می رود.

شرکت طیف سنج

Laser Induced Fluorescence Spectrometer

 LIF-Ar-2015   
طیف سنج فلورسانس القای لیزری
دستگاه جهت اندازه گیری طیف فلورسانس با استفاده از آشکار ساز آرایه ای، فناوری فیبر نوری و لیزر بکار می رود.

شرکت طیف سنج

Raman Spectrometer

  Ram-Ar-2015    
طیف سنج رامان
دستگاه جهت اندازه گیری طیف رامان با استفاده از آشکار ساز آرایه ای و فناوری فیبر نوری بکار می رود.

شرکت طیف سنج

Reflectance Spectrometer

Ref-Ar-2015    
طیف سنج بازتابی
طیف سنج با آشکارساز آرایه‌ای همراه با فناوری فیبر نوری قابلیت طیف‌گیری از سطوح در ناحیه UV-Vis را دارد.

شرکت طیف سنج

Absorption Spectrometer

Abs-Ar-2015    
طیف سنج جذبی
طیف‌سنج با آشکارساز آرایه‌ای و فناوری فیبر نوری قابلیت طیف‌گیری در ناحیه UV-Vis را در کمتر از ثانیه دارد.