•   دریافت تائیدیه استاندارد اروپا CE
   •   دریافت تائیدیه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

     تجهیز برگزیده رتبه دوم در هشتمین جشنواره فناوری نانو در سال 1394
   •   انتخاب شده به عنوان یکی از 14 طرح پژوهشی برتر کشور در سال 1391

   •   تائید شده توسط ستاد فناوری نانو 
   •   تائید شده توسط شرکت گسترش کارآفرینی ایران – وزارت صنایع
   •   عضو موسسه خدمات فناوری تابازار (www.tmsc.ir)