آنالیز آمینو اسید
:دستگاههای مرتبط
Photonix Ar 2015 / Photonix Ar 2017
Photonix Ar 2015b / Nano Ar 2015

آنالیز پروتئین
:دستگاههای مرتبط
Photonix Ar 2015 / Photonix Ar 2017
Photonix Ar 2015b / Nano Ar 2015
DNA & RNA آنالیز
:دستگاههای مرتبط
Photonix Ar 2015 / Photonix Ar 2017
Photonix Ar 2015b / Nano Ar 2015
آنالیز باکتری
:دستگاههای مرتبط
Photonix Ar 2015 / Photonix Ar 2017
Photonix Ar 2015b / Nano Ar 2015

  Application of Spectroscopy in Bio-Genetics   

  Spectra & Image Gallery