صنایع شیمیایی
:دستگاههای مرتبط
Photonix Ar 2015 / Photonix Ar 2017
photonix Ar5 / FL-Ar-2015


دارویی
:دستگاههای مرتبط
photonix Ar 2015 / Nano Ar 2015
Ram-Ar-2015 / FL-Ar-2015


آنالیز شیمیایی فرآیند
:دستگاههای مرتبط
Photonix Ar 2015 / Photonix Ar 2017
photonix Ar5 / photonix Ar 2015cmv


کنترل کیفیت دارو
:دستگاههای مرتبط
photonix Ar 2015 / photonix Ar 2015 cmv
Ram-Ar-2015 / Spectronix Ar 2015cmrv

FL-Ar-2015


  Application of Spectroscopy in Chemical Drug   

Spectra & Image Gallery